LETÁK

Staré letisko Vajnory - Referendum 1

Odporúčame krúžkovať NIE!

Chcete, aby sa zmenilo využitie plochy letiska zo šport a rekreácia na funkcie obytná zástavba a iné? O čo ide?

Staré letisko Vajnory má v územnom pláne Bratislavy už po desaťročia rovnaké využitie: šport, telovýchova a voľný čas. Bez zapojenia verejnosti sa však plánuje zmena tohto využitia na nové využitie, ktoré sa navrhuje.

Súčasné využitie a vysvetlenie vidíte na aktuálnej mapke. Developerom plánované využitie vidíte na ďalšom obrázku. Na obrázku 3 je štúdia zo spracovania "AUREX- Nové Vajnory", ktorá je podkladom v plánovaných zmenách územného plánu.ktorá je podkladom v plánovaných zmenách územného plánu.

Minulé vedenie Vajnor podporovalo takúto zmenu, čoho dokladom sú súhlasné stanoviská vydávané v mene Vajnor - teda nás obyvateľov.

Petičný výbor a organizátori referenda si na základe odozvy Vajnorákov myslíme, že NIE JE v záujme Vajnor z hľadiska dlhodobého urbanistického rozvoja. Naopak, terajšia funkcia "šport a telovýchova" ponúka obrovské možnosti rozvoja tejto plochy v prospech všetkých Vajnorákov aj ostatných Bratislavčanov.


Supermarket pri kruhovom objazde - Referendum 2

Aj tu odporúčame krúžkovať 2xNIE!
V tomto referende sú dve zdanlivo komplikované otázky. Prvá otázka ohľadne umiestnenia v súčasnosti plánovaného supermarketu je relatívne "čitateľná". Dôležitým parametrom je plánová rozloha objektu, ktorá principiálne znehodnotí vstup do Vajnor. Stavba by zabrala územnú rezervu pre riešenie dopravy. Skomplikovala by ešte viac dopravu na najhoršej križovatke v BA a bránila vyriešeniu dopravy či zokruhovaniu električky Zlaté piesky - Rača.

Druhá otázka sa týka prípustného variantu riešenia a technicky vymedzuje budúci postup na základe výsledkov referenda. Obchod by bolo možné presunúť na iné rovnako vhodné miesto. Nemôžeme vlastníkovi brániť v budovaní na pozemku v súlade s normami, územným plánov a stavebným zákonom. Preto na pozemkoch v blízkosti kruhového odjazdu prebieha už dlhé roky prijímanie územného plánu zóny (ÚPZ) Šuty. ÚPZ je akousi nadstavbou územného plánu Bratislavy. Spresňuje na pôde mestskej časti prípustnosť využitia danej plochy tak, aby bola v súlade s verejným záujmom a v záujme dlhodobej stratégie urbanistického rozvoja. Na tomto procese sa už od roku 2013 aktívne podieľali občania a organizácie v spolupráci s vlastníkom. Stovky občanov Vajnor sa vyjadrovali a v riadnej lehote podali svoje námietky. Tento proces v roku 2013 vyvrcholil návrhom pre túto zónu, ktorý vidíte na obrázku. Popri rodinných domoch boli navrhované dve menšie prevádzky a malé parkovisko. Parkovisko ani prevádzky neboli napojené na existujúce cesty obytnej zóny. Toto riešenie ponecháva dostatočnú územnú rezervu na budúce rozšírenie kruháču a zokruhovanie električky! Nespôsobí dopravný kolaps na nadjazde, ktorý by spôsobil ďalší pripájací pruh 30 metrov pred kruhovým objazdom v rozpore s STN! 

Avšak v roku 2016 sa zrazu povodný návrh zmenil za iný návrh. Taký, ktorý úplne ignoruje závery odborníkov a verejné prekovanie z roku 2013. Do kapacitne najhoršej križovatky chce umiestniť opäť obrovský supermarket a obrovské parkovisko. Prijímanie územneného plánu zóny je otázkou samosprávy. Budú o ňom hlasovať novozvolení vajnorskí poslanci. Preto výsledok referenda je záväzný. V súčasnosti hrozí, že než bude ÚPZ schválené, supermarket bude postavený na základe už prebiehajúcich konaní, ktoré sú napádané. Územné rozhodnutie pre supermarket je na najvyššom súde a napriek tomu sa už začalo stavebné konanie. Je na mieste otázka, aké boli skutočné zámery minulého vedenia, keď v procese prípravy a schvaľovania UPZ nespravili stavebnú uzáveru pre túto lokalitu tak, ako je to bežné v iných MČ.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky