www.vajnorskereferendum.sk

Zbierka na financovanie nákladov spojených s kauzou výstavby supermarketu na kruhovom objazde vo Vajnoroch 

     Dňa 10.12.2018, posledný deň vo funkcii, bývalý starosta podpísal stavebné povolenie pre supermarket LIDL na kruhovom objazde. Podpisom stavebného povolenia sa posunula možnosť výstavby nebezpečne blízko k jej realizácii. Napriek množstvu spochybnení procesu z hľadiska zákona, predpisov a noriem ako aj výsledkov referenda, nový starosta do súčasnosti nepresvedčil v snahe o objektívne prešetrenie sporného procesu získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Na miestnom zastupiteľstve sme žiadali vedenie MČ o alokovanie finančných prostriedkov na zaplatenie nestranných odborných stanovísk. Na túto požiadavku vedenie nereagovalo. Nestrannosť nového vedenia a starostu je otázna a nemôžeme sa na ňu spoliehať. Nebolo by to v kauze supermarket a letisko prvýkrát, kedy sa kompetentní snažia len zdržovať účastníkov konania a odpútavať pozornosť pro-forma krokmi, bez akéhokoľvek dopadu na proces. Čas hrá proti nám! Preto sa pri ochrane vajnorských záujmov musíme spoliehať na vlastné zdroje a aktivity. Cieľom zbierky je v kontexte s výsledkami referenda vo veci sporného supermarketu na kruhovom objazde zabezpečiť financovanie potrebného šetrenia a dokazovania ako aj právnej podpory. Sporná stavba sa blíži k realizácii a od zahájenia výstavby nás delí len rozhodnutie okresného stavebného úradu.

       Voči podpísanému stavebnému povoleniu sa účastníci konania v zákonnej lehote už odvolali. Odvolanie má byť Miestnym úradom postúpené na posúdenie nadradenému Okresnému stavebnému úradu, ktorý môže stavebné rozhodnutie zrušiť alebo potvrdiť. Z našich skúseností vieme, že Okresný stavebný úrad stavebné povolenia z pravidla potvrdí. Máme poslednú šancu výstavbu LIDLA na nevhodnom mieste zastaviť. Na to je ale potrebné podanie žaloby na súd voči sporným rozhodnutiam a úspešné zvládnutie súvisiaceho procesu. S týmto krokom však prichádzajú nemalé finančné nároky ako sú advokátske služby, súdne poplatky ako aj vypracovanie odborných znaleckých posudkov, ktorými podložíme žalobu a budeme dokazovať, že vydanie stavebného povolenia pre LIDL bolo v rozpore so zákonom, normami a predpismi.

         Žiadame preto aj Vás, aby ste v rámci svojich finančných možností pomohli v boji za Vaše práva a kvalitu života. Pre podporu môžete využiť rovnaký účet použitý ako pre financovanie kampane Vajnorského referenda, v ktorom sa takmer 1500 z Vás vyjadrilo, že SUPERMARKET tak ako je navrhovaný na kruhovom objazde nechce. Preto Vás, my účastníci konania, ktorí vytrvalo bojujeme, žiadame o akúkoľvek možnú finančnú podporu. Urobíme maximum pre zvrátenie výstavby tejto kontroverznej stavby, ktorá okrem toho, že znepríjemní životy ľudom okolitých domov a ulíc, prispeje k ďalšiemu zhoršovaniu dopravy na kruhovom objazde.  

číslo účtu

2401535144 / 8330

IBAN: SK6383300000002401535144

BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

S úctou,

Účastníci konania a podporovatelia 

REFERENDUM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - VAJNORY bolo vyhlásené na 8.12.2018. Vyvolané bolo na základe vôle viac ako 20% občanov Vajnor, ktorí sa podpísali pod petičné hárky.

REFERENDUM - LETISKO

OTÁZKA:

SÚHLASÍTE SO ZMENOU FUNKCIE PLOCHY STARÉ LETISKO VAJNORY Z DOTERAJŠEJ FUNKCIE ŠPORT A TELOVÝCHOVA NA INÉ FUNKCIE V ÚZEMNOM PLÁNE BRATISLAVY? ÁNO/NIE

Je dôležité jasne deklarovať svoj postoj. Petičný výbor odporúča krúžkovať NIE! 

REFERENDUM - LIDL

OTÁZKY:

1. SÚHLASÍTE, ABY PRED KRUHOVÝM OBJAZDOM VAJNORY BOL UMIESTNENÝ PRIPÁJACÍ A ODPÁJACÍ PRUH, NOVÝ VSTUP PRE TRANZIT Z NADJAZDU DO OBCE, NA PLOCHE IZOLAČNEJ ZELENE PARKOVISKO PRE 50 ÁUT A V OBYTNEJ ZÓNE PREDAJŇA POTRAVÍN O ROZLOHE CCA 1300m2? ÁNO/NIE

SÚHLASÍTE, ABY VEREJNE PREROKOVANÝ NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŠUTY Z ROKU 2013 BOL NAHRADENÝ NOVÝM NÁVRHOM, KTORÝ PRI KRUHOVOM OBJAZDE ZODPOVEDÁ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DEVELOPERA PREDAJNE POTRAVÍN? ÁNO/NIE


Je dôležité jasne deklarovať svoj postoj. Petičný výbor odporúča krúžkovať NIE! 

Prečo sú otázky také komplikované?

Otázky v referende sa týkajú komplikovaných procesov. Samotné otázky v referende nemohli byť formulované zjednodušene. Vystavili by sme sa tak obvineniam a spochybňovaniu, že zjednodušujeme a zavádzame. Problematika územného plánovania a dopravy tak ako aj naše otázky nie je jednoduchá. Práve preto sme otázky museli formulovať tak, aby zodpovedali procesom územného plánovania.

Dopady týchto komplikovaných procesov sú však pre všetkých z nás v zásadné!

Referendum je dôležitý krok pre záchranu úžitkovej hodnoty Vajnor ako "dediny v meste"

Rozhodnutie vyvolať referendum k zásadným rozvojovým otázkam Vajnor je historický krok. Rozhodnutie bolo výsledkom rozsiahlej analýzy a predchádzajúcich pokusov zvrátiť negatívny trend v našej obci.

 Referendum mestskej časti je historicky míľnik v komunálnej demokracii nie len vo Vajnoroch.

Tento nastroj priamej demokracie ešte v našej mestskej časti využitý nebol. Referendum bolo vyvolané preto, lebo strategické rozhodnutia vedenia sa začali vzďaľovať od vôle ľudu... 

Referendum je zákonom predvídaná forma výkonu samosprávy. Zákon nehovorí nič o tom, že by nemalo byť záväzné ako tvrdia niektorí neprajníci. Výklad zákona vie poskytnúť len súd. Rozhodnutie občanov v referende by malo byť záväzné v ďalšom konaní vedenia MČ až do doby, kým sa v ďalšom referende nerozhodne inak. Na základe výsledkov referenda by nové vedenie malo prehodnotiť doteraz vydané strategické rozhodnutia a súhlasné stanoviská. 
Výsledky miestneho referenda sú signálom aj pre mestských poslancov primátora prípadne vládu. Malo by mať mať zásadný dopad na rozhodnutia o osude Vajnor.
Ďakujem že ste odovzdali svoj hlas.

Referendum mestskej časti podla zákona môžu  vyhlásiť poslanci hlasovaním, alebo je možne ho vyvolať petíciou. Takáto petícia musí spĺňať osobitne náležitosti. Najdôležitejšou je, že ju musí podľa zákona o Bratislave podpísať 20% oprávnených voličov - potom sú zastupiteľstvo a starosta povinný referendum vyvolať. Napriek iniciatíve a žiadostiam k miestnym poslancov vyvolať referendum už v roku 2016 hlasovaním v zastupiteľstve sa referendum podarilo vyvolať práve petíciou Vajnorákov. Počas mesiacov apríl až september 2018. Vďaka usilovnej práci petičného výboru sa podarilo vyzbierať spolu takmer 1200 podpisov čo je viac ako určuje zákon. 

Prehľad dôvodov a histórie, prečo bolo referendum vyvolané: 

1. Mestská časť pod vedením starostu Jana Mrvu 12 rokov vydáva súhlasne stanoviska k zmene územného plánu na ploche letiska. Reprezentuje tak záujmy Vajnor, alebo záujmy developera? Ak by boli Vajnoráci vedeli, že sa také niečo vôbec deje, súhlasili by s tým? Sme presvedčený, že NIE, a verím, že sa to jasne ukáže aj v referende.
2. Mrva a jeho garnitúra vydala územne rozhodnutia, ktoré favorizujú developera na úkor veľkej časti Vajnor a verejného záujmu, a to priamo v jednej z najhorších križovatiek v Bratislave. Namiesto územnej rezervy pre budúce rozšírenie preťaženého nadjazdu aj "kruháča" protihlukových stien, rezervy pre zokruhovanie električky Zlaté piesky - Rača a zachovania zelene, rieši sa len parkoviská a supermarket. Sme presvedčení, že supermarket pri kruhovom objazde značne znemožní zlepšenia kvality dopravy, nehovoriac o dopade na ráz obce pri vstupe ako aj zastavanú obytnú zónu a ďalšie pôvodne tiché zóny cez ktoré sa budú tlačiť "kľučkujúce" autá. Až sa ľudia dozvedia o dopadoch na dopravu, tranzit a genéze celého prípadu, verím, že vyjadria jasne NIE voči takýmto rozhodnutiam.
3. Do tretice, Mrva a jeho garnitúra svojim konaním úplne zmarili proces prijímania upz (už od r. 2006 pripravovaný územný plán zóny) Šuty a proces prerokovávania návrhu UPZ Šuty s verejnosťou tým, že namiesto vydania stavebnej uzávery v roku 2013, keď to bolo potrebné, vydal developerovi územné rozhodnutie aj keď vedel, že je v rozporne s tým, čo bolo prerokované s občanmi a výsledkami štúdií, ktoré sme zaplatili z našich daní.
A toto konanie sa nehoráznym spôsobom snažia zlegalizovať akýmsi "Novým" Návrhom UPZ "Šuty 2016"!! (nový návrh 2016 ja vlastne starý, a už v roku 2013 bol zavrhnutý) https://www.vajnory.sk/uzemny-plan-suty

Čiže po roku 2016 máme 2 Návrhy UPZ Šuty - jeden prerokovaný s dotknutou verejnosťou, a druhy na zákazku developera, bez účasti verejnosti. Veríme, že ani s takýmto postupom ľudia nebudú súhlasiť a budú krúžkovať NIE

treba hlasovať aj na: 

www.peticie.com/letisko


Najaktuálnejšie informácie a články nájdete na:

https://www.facebook.com/VajnorskeReferendum-360663477788188/?modal=admin_todo_tour

https://www.facebook.com/vajnorak/

www.ondruska.sk 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky