KRÚŽKUJTE 3 X NIE

03.12.2018

Prečo referendum?

Referendum mestskej časti je jednou zo štyroch zákonných možností výkonu samosprávy občanmi. Výkon samosprávy prostredníctvom poslancov a starostu vnímame ako samozrejmosť. Referendum mestskej časti ako prostriedok samosprávy je zatiaľ málo využívaná alternatíva. Referendum v sobotu 8.12.2018, predstavuje historicky prvé miestne referendum vo Vajnoroch. Sme však presvedčení, že priama demokracia má svoje miesto na Slovensku. Preto vďaka patrí všetkým vyše 1100 aktívnym Vajnorákom, ktorých podpora petícií za referendum umožnila toto prvé vajnorské referendum uskutočniť!

Prečo sú otázky také komplikované?

Otázky v referende sa týkajú zložitých procesov. Ide o plánovanie využitia územia, návrhy územných plánov a riešenia komplikovanej dopravnej situácie na kruháči. Táto brožúra a web-stránka Vám majú pomôcť porozumieť o čo ide. Preto v tejto brožúre sú jednotlivé otázky a problematika vysvetlené v zjednodušenej forme. Samotné otázky v referende však bolo potrebné naformulovať v právnej reči. Inak by sme sa vystavili spochybňovaniu, že problematiku v referendových otázkach zjednodušujeme, alebo že zavádzame. Prosím, venujte preto pár minút tejto informácii.

Prečo je Vaša účasť potrebná?

Referendum potrebuje každý hlas! Či už sa rozhodnete na otázky odpovedať ÁNO alebo NIE, či už chcete zmenu využitia na letisku, alebo nový supermarket a vjazd do obytnej zóny pred kruhovým objazdom, pre úspech referenda je nevyhnutné, aby sa referenda zúčastnilo čo najviac Vajnorákov. Každý hlas navyše zvyšuje výpovednú hodnotu referenda! Účasť na miestnom referende je zaroveň signálom, že Vajnoráci sú pripravení spolurozhodovať o budúcnosti Vajnor vo forme priamej demokracie. Je to obrovská šanca ukázať, že chceme, aby Vajnory boli zachované ako dobré miesto na život aj pre budúce generácie!


OTÁZKA Č.1 - STARÉ LETISKO VAJNORY

Súhlasíte, aby sa zmenilo využitie plochy starého letiska

zo šport a rekreácia na iné funkcie?

O čo v otázke ide?

Staré letisko Vajnory má v územnom pláne Bratislavy už desaťročia rovnaké využitie: šport, telovýchova a voľný čas. Na mapke vľavo (obrázok č. 1) vidíte aktuálne využitie podľa terajšieho územného plánu. Bledožltá farba predstavuje územie funkcie "401"- využitie ako šport, telovýchova a voľný čas. Pre Vašu lepšiu orientáciu na mapke: Krúžok na mapke znázorňuje umiestnenie kruhového objazdu. Červený obdĺžnik pri kruhovom objazde predstavuje časť plochy Starého letiska určenú už teraz pre občiansku vybavenosť. Tam je postavené nákupné centrum "Vajnoria".

Na obrázku vpravo (obrázok č. 2), vidíte navrhované zmenené využitie. Veľkú časť plochy navrhuje Magistrát hlavného mesta Bratislavy zmeniť na funkcie: viacpodlažná obytná zástavba (okrová farba predelená pásom zelene), občianska vybavenosť (červená farba), málopodlažná obytná zástavba (bledoružová farba na severe mapky), plochy zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti (ružová plocha na východe mapky). Takáto zmena územného plánu je predpokladom pre výstavbu obytných zón a občianskej vybavenosti na väčšine plochy letiska. Na nej by tak postupne malo vzniknúť obytné územie pre viac ako 10 000 ľudí. Navyše, v celom procese nebola dostatočne zhodnotená problematika prívalových dažďov a dopady zastavania letiska na podzemné vody vo Vajnoroch. Petičný výbor pre referendum je na základe odozvy Vajnorákov presvedčený, že nie je v záujme Vajnor a Bratislavy, aby sa územný plán na Starom letisku zmenil. Preto odporúčame krúžkovať odpoveď NIE.

OTÁZKA Č.2 - VÝSTAVBA SUPERMARKETU, PRIPÁJACIEHO PRUHU A PARKOVISKA PRED KRUHÁČOM

Súhlasíte, aby sa pred kruhovým objazdom vybudoval supermarket, pripájací pruh na nadjazd a parkovisko?

O čo v otázke ide? Všetci by sme privítali lepší sortiment a výstavbu ďalšej predajne potravín vo Vajnoroch. Predmetom otázky v referende preto nie je, či nové potraviny ÁNO alebo NIE! Problémom pre celé Vajnory a tisíce vodičov, ktorí dennodenne trávia čas v zápche na kruháči, je navrhované umiestnenie supermarketu - v dotyku s kruhovým objazdom! Kruhová križovatka Vajnory je podľa aktuálne dostupných dát kapacitne najnevyhovujúcejšou v celej Bratislave. Kolóny, ktoré sa tvoria každý deň, sú výsledkom nedostatočnej kapacity kruhového objazdu na vstupe a výstupe z Vajnor. A teraz si predstavte, že na nadjazde pred kruháčom by mal byť ešte navrhovaný pripájací pruh, kde sa autá od parkoviska supermarketu budú pripájať do už existujúcej zápchy!

Aké následky by malo vybudovanie supermarketu, pripájacieho pruhu a parkoviska? Zastavanie územnej rezervy, potrebnej pre budúce rozšírenie kruháču a vybudovanie električkovej trate do Vajnor. Vzniknú ďalšie kolízne body na preplnenom objazde. Zastavala by sa plocha ochrannej a izolačnej zelene. Akákoľvek zástavba väčších rozmerov na tomto mieste znemožní riešenie dopravného problému na vstupe do Vajnor. Supermarket je možné postaviť na vhodnejšie miesto! Preto aj v tejto otázke odporúčame krúžkovať NIE!

OTÁZKA Č.3 - NÁVRH ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY "ŠUTY"

Súhlasíte, aby bol pôvodný Návrh územného plánu zóny Šuty z roku 2013 nahradený návrhom z roku 2016?

O čo v otázke ide?

Tretia otázka je azda najkomplikovanejšia. Ale pretože súvisí s otázkou číslo 2, bolo potrebné aj túto otázku v referende Vajnorákom predložiť. Na pozemkoch v blízkosti kruhového objazdu a nadjazdu už roky prebieha prijímanie územného plánu zóny Šuty. Na tomto procese sa až do roku 2013 aktívne podielali stovky občanov Vajnor, pripomienkovali ho organizácie aj štátne inštitúcie. Tento dlhoročný proces bol premietnutý v roku 2013 do oficiálne zverejneného "Návrhu územného plánu zóny Šuty!" Detail, ako tento pôvodný návrh 2013 vyzeral v zóne pri kruháči, vidíte na obrázku nižšie (obr. č. 5).

Sme presvedčení, že pôvodný návrh z roku 2013, ktorý bol výsledkom rokovaní s verejnosťou, je pre Vajnory a riešenie dopravy na kruháči po každej stránke lepší! Preto odmietame, aby bol pôvodný návrh 2013 nahradený návrhom 2016. Preto aj na tretiu otázku odporúčame krúžkovať odpoveď NIE.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky